Sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án đầu tư công như thế nào?
Ngày đăng: 2/17/2022 2:57:51 PM
Thông tư số 108/2021/TT-BTC được ban hành đã quy định cụ thể nhiều nội dung mới liên quan đến quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Ngày 08/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 108/2021/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công thay thế các Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 và số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/01/2022 với nhiều nội dung mới như:

Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư quy định phạm vi điều chỉnh là chỉ quy định quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

P:\NĂM 2022\1. TIN BÀI\CÁC ĐƠN VỊ\Vụ Đầu tư\Tháng 2\KSC.jpg

KBNN kiểm soát các khoản thu từ dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Ảnh: Thùy Linh

Tại Điều 2 Thông tư quy định cụ thể các khoản thu của chủ đầu tư, BQLDA gồm 04 nội dung: Thu từ chi phí quản lý dự án của dự án được giao quản lý; Thu từ thực hiện hoạt động tư vấn của dự án được giao quản lý; Thu từ thực hiện hoạt động tư vấn, quản lý dự án cho dự án khác ngoài dự án được giao quản lý (theo hợp đồng); Thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Tại Điều 3 Thông tư đã quy định cụ thể việc sử dụng các khoản thu; theo đó, chủ đầu tư, BQLDA do chủ đầu tư thành lập (trừ BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực) thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phê duyệt riêng dự toán thu, chi chi phí quản lý dự án để thực hiện.

BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực sử dụng các khoản thu tại Điều 2 Thông tư này theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn.

Chủ đầu tư, BQLDA có trách nhiệm đảm bảo đủ chi phí quản lý dự án để tổ chức, thực hiện quản lý dự án cho đến khi dự án được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định.

Đồng thời, tại Điều này cũng đã quy định cụ thể việc phân bổ chi phí quản lý dự án hằng năm của chủ đầu tư, BQLDA cũng như quyết toán các khoản thu của chủ đầu tư, BQLDA.

Tại Điều 6 Thông tư đã quy định cụ thể việc xử lý số dư kinh phí đối với chủ đầu tư do người quyết định đầu tư giao, BQLDA đầu tư xây dựng một dự án do chủ đầu tư quyết định thành lập và BQLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, BQLDA đầu tư xây dựng khu vực.

Việc ban hành quy định mới về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, góp phần hạn chế, khắc phục những vướng mắc, bất cập về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong thời gian trước tại các các Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 và số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, BQLDA chủ động hơn trong việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi QLDA, góp phần quản lý hiệu quả và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

                                                                                            Nguồn mof.gov.vn


TIN LIÊN QUAN