Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán
Ngày đăng: 2/17/2022 2:59:39 PM
Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 28, khoản 2 Điều 33 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, trên cơ sở yêu cầu của công tác quản lý, Bộ Tài chính ban hành hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ) và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Theo đó, đối với hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác theo niên độ sẽ gồm 09 mẫu biểu được thiết kế dựa trên nguyên tắc kế thừa từ các mẫu biểu đang được quy định hiện hành tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhưng có rà soát, điều chỉnh, loại bỏ các chỉ tiêu báo cáo không cần thiết, đáp ứng yêu cầu của quản lý.

Về số lượng mẫu biểu, trên tinh thần đơn giản hóa các quy định, giảm số lượng báo cáo, hệ thống mẫu biểu mới đã giảm 06 mẫu biểu so với quy định cũ. Cụ thể: bỏ 03 mẫu biểu báo cáo về tình hình sử dụng vốn ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau (do nguồn vốn này không được đưa vào quyết toán trong năm), 02 mẫu biểu báo cáo tổng hợp kết quả xử lý các kiến nghị của kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra của các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (nội dung này không phục vụ cho công tác quyết toán theo niên độ), 01 mẫu biểu báo cáo tổng hợp thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trong năm quyết toán theo mục lục ngân sách nhà nước (tiêu chí này đã được lồng ghép vào các biểu tổng hợp quyết toán theo niên độ của cơ quan kiểm soát, thanh toán); giảm 02 mẫu biểu về bảng đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trong năm (nội dung đối chiếu, rà soát, xác nhận của cơ quan kiểm soát, thanh toán được lồng ghép tại các biểu mẫu báo cáo quyết toán theo niên độ); ngoài ra, bổ sung 02 mẫu biểu báo cáo về thực hiện vốn đầu tư các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Quốc hội quyết định (để phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 974/2020/UBTVQH14 ngày 13/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Đối với hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, Bộ Tài chính ban hành 15 mẫu biểu được thiết kế dựa trên nguyên tắc kế thừa từ các mẫu biểu đang được quy định hiện hành tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Cụ thể: các mẫu biểu được thiết kế với các chỉ tiêu trên tinh thần đơn giản hóa các mẫu biểu báo cáo nhưng vẫn đảm bảo cho công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; đồng thời, các yêu cầu báo cáo được xây dựng với các tiêu chí nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước trong quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán theo niên độ, quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 bãi bỏ các Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 và số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

                                                                                         Nguồn mof.gov.vn
TIN LIÊN QUAN