Dịch vụ tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý kinh tế
Dịch vụ tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý kinh tế

Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long trực tiếp tổ chức và phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho các bộ trong các lĩnh vực sau:

1. Quản lý kinh tế khu vực hành chính sự nghiệp

- Quản lý đầu tư công.

- Quản lý đấu thầu.

- Quản lý tài chính công.

- Quản lý sử dụng tài sản công.

- Kế toán đơn vị HCSN.

- Kế toán ngân sách và tài chính xã.

Đối tượng tập huấn, cập nhật kiến thức là:

- Chủ tài khoản đơn vị HCSN, Ngân sách xã.

- Cán bộ kế toán, kế toán trưởng đơn vị HCSN, Ngân sách xã.

- Cán bộ quản lý đầu tư, đấu thầu.

 2. Quản lý kinh tế khu vực doanh nghiệp

- Quản lý đầu tư trong doanh nghiệp.

- Quản lý đấu thầu.

- Quản lý, thực hành các chế độ tài chính doanh doanh nghiệp.

- Quản lý sử dụng tài sản.

- Kế toán doanh nghiệp.

- Kế toán Hợp tác xã Nông Lâm Ngư Nghiệp và Nghề muối.

Đối tượng tập huấn, cập nhật kiến thức là:

- Lãnh đạo doanh nghiệp.

- Cán bộ quản lý đầu tư, đấu thầu.

        - Cán bộ Kế toán, kế toán trưởng.
TIN LIÊN QUAN