Dịch vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; định mức chi phí; đơn giá Sản phẩm, Dịch vụ
Dịch vụ xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật, định mức chi phí

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, cung ứng dịch vụ và thực hiện công bằng trong phân phối, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp cần xây dựng, ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật để làm căn cứ quản lý hao phí phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long cung cấp dịch vụ xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật, định mức chi phí cho các đơn vị hành chính sự nghiệp để trình cấp có thẩm quyền xét duyệt, ban hành làm cơ sở cho việc quản lý ngân sách nhà nước và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo chấp hành cơ chế quản lý tài chính do Nhà nước quy định. Đối với các doanh nghiệp, quản lý hao phí trên cơ sở định mức kinh tế- kỹ thuật, định mức chi phí là phương pháp quản lý khoa học, giảm sự vụ trong quản lý, thúc đẩy nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tiết kiệm cho người lao động, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quản sản xuất, kinh doanh. 

TIN LIÊN QUAN