Dịch vụ Kế toán
Dịch vụ kế toán

Công ty TNHH Đào tạo Tư  vấn Thăng Long cung cấp dịch vụ kế toán cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, với chi phí hợp lý; bao gồm: dịch vụ tư vấn về tổ chức công tác kế toán, dịch vụ kế toán tài chính chọn gói hoặc thực hiện một số phần hành của công tác kế toán tài chính. Dịch vụ của Công ty luôn đảm bảo chất lượng, thiết lập các chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của Nhà nước; cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về kinh tế - tài chính của đơn vị cho người có thẩm quyền.

TIN LIÊN QUAN